Jednací řád

Jednací řád

 

1. Osadní výbor se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích s kompetencemi schválenými na 2. zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2002.

2. Osadní výbor se ke své činnosti schází především v řádných termínech stanovených v plánu práce.

3. Řádné zasedání osadního výboru je veřejné – t. j. přístupné ostatním občanům.

4. Řádné i mimořádné jednání svolává a řídí předseda OV nebo zástupce města.

5. Člen OV je povinen zůčastňovat se schůzí osadního výboru.

6. Přípravu jednání organizuje předseda osadního výboru.

7. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas většina členů OV.

8. Za zápis zodpovídá předseda OV, který zajistí předání zápisu z jednání na MěÚ a zveřejnění na místní úřední desce do jednoho týdne.

 

Kompetence OV

 

Dle § 121 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je osadní výbor oprávněn:

1. předkládat zastupitelstvu, radě a výborům obce návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládanými občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce,

4. dále ZM Příbora schválilo na svém 2. zasedání dne 19.12.2002 svěřit osadním výborům právo disponovat s finančními prostředky určenými rozpočtem města pro potřeby