AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zápis ze schůzky ve věci realizace stavební akce „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ ze dne 29.06.2020

Předmětem jednání byla plánovaná úplná uzavírka místní komunikace vedoucí Prchalovem v místě výstavby tunelu a podání informací o dalším postupu prací na výstavbě „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ zástupci prováděcí firmy EUROVIA CS, a.s. Celý zápis z jednání si můžete přečíst zde:

Ze zápisu Osadního výboru ze dne 4.3.2020

Tyto záležitosti byly mimo jiné projednány na schůzi OV dne 4.3.2020 za přítomnosti všech členů Rady města Příbora:

1) Požadavky na realizátora stavby “Silnice I/58 obchvat” k projednání na kontrolních dnech:
– zajištění čištění komunikace před a za „tunelem“;
– zasypání děr mezi panely;
– požádat o instalaci popelnice na stavbu a dodržování pořádku na staveništi – aby nelítaly odpadky po obci;
– upozornit stavbyvedoucího, aby instruoval pracovníky stavby k důslednému užívání chemického WC instalovaného na staveništi – aby nemočili na soukromý majetek;

2) Žádáme o vyvolání jednání se zástupci realizátora stavby “Silnice I/58 obchvat” ve věci seznámení se s mapovými podklady a vizualizací konečné stavby (jak budou probíhat ukončovací práce během roku, jak se nás to dotkne vzhledem k zatíženosti dopravy při zásypu tunelu, jak budou vypadat a jak budou velké protihlukové stěny, jaká bude zeleň kolem vyústění tunelu, vybudování nového povrchu komunikace apod.)

Ve věci realizace stavební akce „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ proběhne schůzka na konci června 2020 za účasti osadního výboru se zástupci firmy. Předmětem jednání bude plánovaná úplná uzavírka místní komunikace vedoucí Prchalovem v termínu od 15.07.2020 do 31.08.2020 a podání informací o dalším postupu prací na výstavbě „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“. O výsledku budeme občany Prchalova informovat.

 Zlepšení dopravní obslužnosti

Vážený pane Lacný, na základě žádosti OV Prchalov jsem jednal s KODISem o zlepšení dopravní obslužnosti Prchalova v dopoledních hodinách. Ačkoliv se nepodařilo vyjednat přímý spoj z Kopřivnice do Prchalova, přesto se již od 15. 12. 2019 situace výrazně zlepší. Díky přesunu spoje z linky 621 na linku 699 bude po 10. hodině dopolední možno cestovat z Kopřivnice do Prchalova následovně: 10:31 od polikliniky (Kopřivnice, žel. st.) pojede linka 640 do Trnávky, v Příboře bude v 10:44 (Příbor, školy) 10:55 pak ze zastávky Příbor, školy pojede linka 699, na zastávce Prchalov, U Simprů, bude v 11.01. Ačkoli byl KODIS Krajským úřadem pověřen redukcí stávajících spojů, mohu Vám s uspokojením sdělit, že kromě tohoto nového spoje v 10.55 hodin z Příbora zůstanou všechny stávající spoje jedoucí přes Prchalov beze změny.

S pozdravem Mgr. Pavel Netušil místostarosta

Umístění dopravního zrcadla

OSADNÍ VÝBOR ŽÁDAL MĚSTSKÝ ÚŘAD O UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZRCADLA PRO VOZIDLA A CYKLISTY PŘI VÝJEZDU Z ULICE MASARYKOVY NA HLAVNÍ U DOMU ČP. 95 (zápis OV ze dne 05.06.2019):
Vyjádření Městského úřadu Příbor – Blanka Dostálová, DiS., doprava a veřejná prostranství, odbor investic a správy majetku
Dle požadavku členů Osadního výboru Prchalov ze dne 05.06.2019, týkajícího se umístění dopravního zrcadla pro vozidla a cyklisty při výjezdu z ul. Masarykovy (Bílovecké) na hlavní silnici, u domu č. p. 95, parc. č. 76/3 v k. ú. Prchalov, z důvodu nepřehlednosti křižovatky z levé strany, jsme požádali silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu. Obdrželi jsme zamítavou odpověď s tím, že dle stanovení Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Novém Jičíně, toto řešení není možné. Upozorňují nás na skutečnost, že překážku v rozhledu tvoří vegetace, která se nachází na pozemku pana xxxxxxxx, parc. č. 19/11 v k. ú. Prchalov. Respektive se jedná o živý plot, který brání rozhledu, viz vyjádření PČR, DI Nový Jičín, které Vám přikládáme jako přílohu. Pana xxxxxx jsme o situaci informovali a obrátili se na něj s prosbou o zpětnou vazbu, zda by z jeho strany byla možnost tuto situaci nějakým způsobem řešit.

Kontrola povolení průjezdu stavbou