AKTUÁLNÍ INFORMACE

 Zlepšení dopravní obslužnosti

Vážený pane Lacný, na základě žádosti OV Prchalov jsem jednal s KODISem o zlepšení dopravní obslužnosti Prchalova v dopoledních hodinách. Ačkoliv se nepodařilo vyjednat přímý spoj z Kopřivnice do Prchalova, přesto se již od 15. 12. 2019 situace výrazně zlepší. Díky přesunu spoje z linky 621 na linku 699 bude po 10. hodině dopolední možno cestovat z Kopřivnice do Prchalova následovně: 10:31 od polikliniky (Kopřivnice, žel. st.) pojede linka 640 do Trnávky, v Příboře bude v 10:44 (Příbor, školy) 10:55 pak ze zastávky Příbor, školy pojede linka 699, na zastávce Prchalov, U Simprů, bude v 11.01. Ačkoli byl KODIS Krajským úřadem pověřen redukcí stávajících spojů, mohu Vám s uspokojením sdělit, že kromě tohoto nového spoje v 10.55 hodin z Příbora zůstanou všechny stávající spoje jedoucí přes Prchalov beze změny.

S pozdravem Mgr. Pavel Netušil místostarosta

Umístění dopravního zrcadla

OSADNÍ VÝBOR ŽÁDAL MĚSTSKÝ ÚŘAD O UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZRCADLA PRO VOZIDLA A CYKLISTY PŘI VÝJEZDU Z ULICE MASARYKOVY NA HLAVNÍ U DOMU ČP. 95 (zápis OV ze dne 05.06.2019):
Vyjádření Městského úřadu Příbor – Blanka Dostálová, DiS., doprava a veřejná prostranství, odbor investic a správy majetku
Dle požadavku členů Osadního výboru Prchalov ze dne 05.06.2019, týkajícího se umístění dopravního zrcadla pro vozidla a cyklisty při výjezdu z ul. Masarykovy (Bílovecké) na hlavní silnici, u domu č. p. 95, parc. č. 76/3 v k. ú. Prchalov, z důvodu nepřehlednosti křižovatky z levé strany, jsme požádali silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu. Obdrželi jsme zamítavou odpověď s tím, že dle stanovení Policie ČR, Dopravního inspektorátu v Novém Jičíně, toto řešení není možné. Upozorňují nás na skutečnost, že překážku v rozhledu tvoří vegetace, která se nachází na pozemku pana xxxxxxxx, parc. č. 19/11 v k. ú. Prchalov. Respektive se jedná o živý plot, který brání rozhledu, viz vyjádření PČR, DI Nový Jičín, které Vám přikládáme jako přílohu. Pana xxxxxx jsme o situaci informovali a obrátili se na něj s prosbou o zpětnou vazbu, zda by z jeho strany byla možnost tuto situaci nějakým způsobem řešit.

Kontrola povolení průjezdu stavbou